Vårt erbjudande

Ett höghus byggt i samtida design

Nuläge och åtgärdsförlag

Energianalys

Vi utreder energianvändning och skräddarsyr åtgärdsförslag för att energieffektivisera fastigheter och verksamheter. Energianalys omfattar energideklarationer, energiutredningar och energikartläggningar.

Energiutredningar

ENGI har lång och djup erfarenhet av energiutredningar i större kommersiella fastigheter, där syftet är att minska byggnadens energianvändning - såväl direkt som på längre sikt. Vi anpassar alltid uppdraget efter kundens specifika behov och skräddarsyr våra energilösningar till ett komplett energikoncept för den aktuella byggnaden. Slutleveransen blir en rapport och åtgärdsplan som beskriver byggnadens nulägesstatus och förbättringspotential med tillhörande konkreta åtgärdsförslag.

Energikartläggningar

ENGI har även certifierade energikartläggare som genomför energiutredningar enligt branschens certifierade processer för energikartläggningar. Det kan både handla om byggnader och verksamheter

Energideklarationer

ENGI har certifierade medarbetare som gör energideklarationer i större kommersiella fastigheter. Vi mäter och kvantifierar hur mycket energi byggnaden använder för att fastställa prestanda och dokumentera resultatet i en rapport.

Rittavla från kundcaset Wenner-Gren Center

Från idé till lösning

Energidesign

Vi konstruerar våra egna energilösningar inhouse.

Våra energiutredningar och kartläggningar mynnar oftast ut i åtgärdsförslag som ska tas vidare och implementeras. Innan vi påbörjar realisering och byggprocess projekterar vi lösningen. Vi behärskar projektering inom alla yrkesområden (el, styr, bygg, rör, vent, sprinkler).

Wenner Gren-center i Stockholm

Kundcase - Wenner-Gren Center, Fabege

Energiprojekt Wenner-Gren Center är ett skolboksexempel på ENGIs förmåga att omvandla idéer till verklighet. Det som börjande som en förstudie avseende möjligheten till minskad energianvändning, mynnade ut i ett brett åtgärdsprogram för hela fastigheten som till slut resulterade i en besparing på 35% avseende totalt inköpt energi.

Åtgärdsprogrammet omfattade bland annat:

  • Ombyggnad av tre stora fläktrum för att möjliggöra roterande värmeåtervinning istället för befintliga vätskekopplade återvinningssystem.
  • Nytt system för återvinning av värme från restaurangkök.
  • Värmepumpsanläggning för återvinning av värme från spillvatten.
  • Värmepumpanläggning för återvinning av värme ur frånluften - hela vägen från plan 26 ned till källare.
  • System för att nyttja alla värmepumpar för produktion av kyla sommartid.
  • Ny effektivare varmvattenproduktion.

Under projektets gång noterades flertalet nya möjligheter till ytterligare besparing. Dessa idéer samlades ihop och ligger nu som grund för ytterligare möjligheter i Energiprojekt Wenner-Gren Center, där Etapp 2 nu har påbörjats.

Jonas Markström, energiprojektledare på Fabege kommenterar samarbetet med ENGI:

"ENGI är sedan länge en strategiskt viktig samarbetspartner till Fabege. De har bidragit stort med nytänk och innovativa tekniklösningar i vårt energiarbete. Bland annat har deras innovationer bidragit till att vi ibland kan bygga fläktrum på halva ytan mot tidigare men som samtidigt är mer än dubbelt så energisnåla. Fabege har över lång tid haft bland dom allra bästa nyckeltalen på energianvändning i branschen. Det hade varit svårt att komma så långt utan ENGIs nytänk och kreativitet."

Från lösning till produkt

Energientreprenad

Vi levererar nyckelfärdig produkt till kund

Vid energientreprenader realiserar vi av de åtgärdsförslag vi tagit fram – vi tar lösningen och ritningen till en fysisk produkt. Vi levererar nyckelfärdiga lösningar till kund och tar hand om projektledning, upphandling och arbetsledning samt bevakar tidplaner och kalkyler.

En stor affrslokal

Uppföljning och optimering

Energiförvaltning och Besiktning

Vi säkerställer en energieffektiv drift av byggnaden.

Energiförvaltning handlar om att följa upp, trimma in och driftoptimera de lösningar vi tagit fram och implementerat. Vi gör garantibesök samt finns till hands och är behjälpliga med felsökning, klimatutredningar, injustering, vattenprover, radonutredningar, ljudproblematik och andra frågor som kan dyka upp i den dagliga driften.

ENGI har certifierade medarbetare som gör OVK-besiktningar med energifokus åt kommersiella fastighetsägare i hela Stockholmsregionen. Vi erbjuder två varianter av OVK-besiktningar:

  • OVK Standard: En standardbesiktning i enlighet med Boverkets regler, utförs av certifierade experter.
  • OVK Premium: En utökad besiktning där våra certifierade experter tar fram ett större mätunderlag i syfte att kunna leverera mer komplexa åtgärdsförslag.

Kundcase - Liljeholmen Centrum, Citycon

Under 2019 fick ENGI i uppdrag att besikta Liljeholmen Centrums ventilationsanläggning utifrån ramen för OVK. Detaljerade och omfattande mätningar resulterade i ett brett åtgärdsprogram för att förbättra anläggningen. Sedan dess har ENGI löpande varit med och kontrollerat ventilationsombyggnationer och agerat rådgivare när något ska byggas om i centrumet. Genom att jobba i nära dialog med driftpersonal ser ENGI till att hålla sig insatta i alla ventilationsändringar och kan på så sätt också hjälpa till att kvalitetssäkra ventilation innan planerade ombyggnationer startar.

”Vi är mycket nöjda över samarbetet med ENGI och de åtgärder som har genomförts", säger Johan Hultman på Citycon.

Ventilation